ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน

ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

  1. ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด โอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร ชำระด้วยการตัดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
  2. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
  3. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
  4. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
  5. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า 

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่แบรนด์ของเราให้ความสำคัญ ลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนพร้อมเหตุผลมาที่อีเมล์ humantouch.zwani@gmail.com หรือ facebook inbox โดยรายละเอียดการเปลี่ยนคืนมีดังนี้ค่ะ

  1. กรุณาแจ้งเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันนับจากได้รับสินค้า โดยทางร้านจะใช้วันที่ผู้รับสินค้าปลายทางเซ็นรับสินค้าตามหลักฐานของบริษัทขนส่ง (Kerry Express, Flash Express) เป็นวันที่ได้รับสินค้า
  2. แจ้งเหตุผลที่ต้องการเปลี่ยนคืนสินค้า พร้อมภาพถ่ายหรือคลิปวีดีโอ แสดงความเสียหายหรือความไม่ถูกต้องของสินค้าที่ท่านได้รับ
  3. บริษัทจะใช้เวลาในการตรวจสอบและติดต่อกลับภายใน 10 วันเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ท่าน โดยท่านสามารถเลือกเป็นการให้ทางร้านจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ไปทดแทน หรือการคืนเงินค่าสินค้า ทัังนี้กระบวนการในขั้นตอนนี้จะไม่เกิน 10 วันทำการ